ബാഹുവീര്യശിഖിലേ

രാഗം: 

ആനന്ദഭൈരവി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

സാർത്ഥവാഹൻ (ശുചി)

ബാഹുവീര്യശിഖിലേഹിതാഹിതസ-
മൂഹനാം നൃപതികുലദീപൻ;
സാഹസൈകരസികൻ സുബാഹുവിന്റെ
ഗേഹമായതിതു ബഹുശോഭം;
ഭൂഗതം ത്രിദശലോകമേതദിഹ
വാഴ്ക നീ ഇവിടെ അപതാപം;
പോകുമെങ്ങൾ പുനരേകതോ, മനസി
മോഹിച്ചിങ്ങു വന്നു ബഹുലാഭം.

അർത്ഥം: 

സാരം: ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നവനായ ചേദിരാജാവ്‌ സുബാഹുവിന്റെ ഗൃഹമാണിത്‌. ഭൂമിയിലിറങ്ങിവന്ന സ്വർഗ്ഗംപോലെയുണ്ടിത്‌. സമാധാനമായി നീ ഇവിടെ വസിക്കുക. ഞങ്ങൾ നടക്കട്ടെ, വലിയ ലാഭം കൊയ്യാനുതകുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണല്ലോ ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത്‌.

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

പദശേഷം ഇരുവരും സഞ്ചരിച്ച്‌ ചേദി രാജ്യത്തിലെത്തിയതായി നടിക്കുന്നു. സാർത്ഥവാഹൻ, ദമയന്തിക്ക്ചേദി രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരം കാട്ടിക്കൊടുത്ത്‌ രംഗംവിടുന്നു.