പാതിയും പുമാനു പത്നിയെന്നു

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദമയന്തി

ചരണം.
 
പാതിയും പുമാനു പത്നിയെന്നു വേദശാസ്ത്രാദി-
ബോധമുള്ളവർ ചൊല്ലീടുന്നു,
ആധിവ്യാധികളിലും പ്രീതിദമൗഷധം കേൾ
സ്വാധീനസഹധർമ്മിണീതി നീ ധരിക്കേണം.

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ഈ ചരണം ചൊല്ലുകയോ ആടുകയോ അരങ്ങത്ത് പതിവില്ല.