നരപതി നളനവൻ നിരവധി ബലനിധി

രാഗം: 

സൌരാഷ്ട്രം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദ്വാപരൻ

ചരണം.1

നരപതി നളനവന്‍ നിരവധി ബലനിധി

സുരപതിവരംകൊണ്ടും ചിരമതിദുരാധര്‍ഷന്‍

ഒരു പുരുഷനുമരുതരുതവനോടു പൊരു-

തൊരു ജയം വരുമിതി നിനവുകള്‍ കരളിലേ,

ചൂതുപോരുകിലേ ജയം വരുമവനോടു.

അർത്ഥം: 

സാരം: നളമഹാരാജാവ്‌ ബലശാലിയാണ്‌. ഇന്ദ്രന്റെ വരംകൊണ്ട്‌ ജയിക്കാൻ പറ്റാത്തവനുമാണ്‌. അവനെ നേരിട്ടു ജയിക്കാം എന്നാരും കരുതണ്ട. ചൂതുകളിച്ചാൽ അവനെ ജയിക്കാൻ കഴിയും.