ദേവനത്തിലേ തോറ്റുപോയ്‌

രാഗം: 

ശങ്കരാഭരണം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദമയന്തി

ദേവനത്തിലേ തോറ്റുപോയ്‌ വനം തേടി,

വേദനകളും വന്നു ഭാവന മൂടി;

നാവിനുണ്ടഴൽ ചൊൽവാൻ നവപ്രേമധാടി,

പേ വശാൽ, പ്രസുപ്താം മാം വെടിഞ്ഞവനോടി

അർത്ഥം: 

ദേവനം=ചൂതുകളി. ചൂതുകളിയിൽ തോറ്റുപോയി കാട്ടിൽ പോകേണ്ടി വന്നു. ആയതിനാൽ ദുഃഖങ്ങൾ വന്ന് ചിന്താശേഷിയെ മൂടി. പുതുമനശിക്കാത്ത പ്രേമത്തിന്റെ പ്രൗഢിയെപ്പറ്റി പറയാൻ തന്നെ നാവിനു ദുഃഖം വരും. ഉറങ്ങിക്കിടന്ന എന്നെ ഏതോഭൂതബാധയാൽ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി.