എന്തു നിൻപ്രിയൻ നിന്നെ

രാഗം: 

ശങ്കരാഭരണം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അമ്മതമ്പുരാട്ടി (സുബാഹുവിന്റെ അമ്മ)

എന്തു നിൻപ്രിയൻ നിന്നെ ബന്ധംപിരിഞ്ഞു പോവാൻ

പന്തണിമുലയാളേ, പറക നീ പരമാർത്ഥം

അർത്ഥം: 

പന്തുപോലെ ഉരുണ്ട് മനോഹരമായ മുലകളോടു കൂടിയവളേ, ന്നെ നിന്റെ പ്രിയൻ ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? നീ സത്യം പറയണം.