ഉന്മാദം കൊണ്ടു ചെയ്ത

രാഗം: 

ശങ്കരാഭരണം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അമ്മതമ്പുരാട്ടി (സുബാഹുവിന്റെ അമ്മ)

ഉന്മാദം കൊണ്ടു ചെയ്ത കല്മഷം ക്ഷമിക്ക നീ

മാന്മിഴി, കണവനെക്കാൺമോളമിഹ വാഴ്ക

അർത്ഥം: 

ബ്രാന്തുകൊണ്ട് ചെയ്ത തെറ്റ് നീ ക്ഷമിക്കുക. മാനുകളെ പോലെ കണ്ണുകൾ ഉള്ളവളേ, നീ നിന്റെ ഭർത്താവിനെ കാണുന്നതു വരെ ഇവിടെ താമസിച്ചുകൊള്ളുക.