സപർവ്വതേ ഗതവതി നാരദേ ഭുവം

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം

സപർവ്വതേ ഗതവതി നാരദേ ഭുവം

സുപർവ്വരാഡപി നിരഗാത്‌ ത്രിവിഷ്ടപാത്‌

തമന്വയുഃ ശിഖിയമപാശപാണയഃ

ക്രമാദമീ യയുരഥ കുണ്ഡിനാന്തികം