സഖിമാരേ, നമുക്കു ജനകപാർശ്വേ

രാഗം: 

നാഥനാമാഗ്രി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദമയന്തി

ആകാരൈരവഗതമാളിഭിഃ സ്വവാചാ
നാകാർഷീത്‌ പ്രകടമിയം നളാഭിലാഷം
ആവിഷ്ടാ പ്രമദവനം ത്വഭാഷതാളീ-
രാദീപ്തസ്മരപരിതാപവേപിതാംഗീ

പല്ലവി:
സഖിമാരേ, നമുക്കു ജനകപാർശ്വേ
ചെന്നാലല്ലീ കൗതുകം?

അനു.
സകലഭൂതലഗതകഥകൾ ചിലർ പറയും
സമയം കഴിപ്പതിനു സദുപായമിതു നല്ലൂ.

അർത്ഥം: 

പദത്തിന്റെ സാരം:
തോഴിമാരേ, നമുക്ക്‌ അച്ഛന്റെ സമീപത്തേക്കു പോകുന്നതല്ലേ കുടുതൽ സന്തോഷം? ഭൂമിയിൽ നടന്ന കഥകളൊക്കെ അവിടെ ചിലർ പറയും. സമയം കഴിക്കാൻ അതു നല്ലൊരു മാർഗമാണ്‌.