ശമനനിവൻ

രാഗം: 

സാവേരി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഇന്ദ്രൻ

ശമനനിവൻ, ദഹനനിവൻ താൻ,
വരുണനിവൻ, വലമഥനൻ ഞാൻ;
അമരതരൂനകലെ വെടിഞ്ഞു നി-
ന്നരികിൽ വന്നൂ വയമൊന്നിരപ്പാൻ.

അർത്ഥം: 

സാരം: ഇതു യമൻ, ഇത്‌ അഗ്നി, ഇതു വരുണൻ, ഞാൻ ഇന്ദ്രൻ. ഏതാഗ്രഹവും സാധിപ്പിച്ചുതരുന്ന കല്പകവൃക്ഷത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച്‌ ഒരു സംഗതി അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിന്റെ മുന്നിൽ എത്തിയതാണ്‌.