രംഗം രണ്ട്

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം

പ്രെമപരവശനായ നളന്‍ രാജ്യഭാരങ്ങളെല്ലാം മന്ത്രിയെ ഏല്‍പ്പിച്ച് ഒരു വിജനമായ ഉദ്യാനത്തില്‍ ചെന്നിരിക്കുന്നു. അവിടെ ഹംസത്തെ കണ്ട് മുട്ടുന്നു. ഹംസത്തിനോട് ദൂതിനുപോകാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.