രംഗം മൂന്ന്‌:കുണ്ഡിനോദ്യാനം

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം

നളന്റെ സമ്മതപ്രകാരം ഹംസം കുണ്ഡിനത്തിൽ ചെന്ന് ദമയന്തിയെ കാണുന്നു.