രംഗം പത്ത്‌:കുണ്ഡിനപുരം

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം

രംഗം പത്തിൽ രാക്ഷന്മാരും ദാനവർന്മാരുമായുള്ള സംഭാഷണം