രംഗം പതിനൊന്ന്‌:ഭീമന്റെകൊട്ടാരം

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം

ഭീമരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരം