രംഗം നാല്‌:നിഷധോദ്യാനം

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം

ഹംസം തിരിച്ച് നളനെ ചെന്ന് കണ്ട് വിവരങ്ങൾ പറയുന്നു