രംഗം ഒന്ന്

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം

ഈ രംഗത്തില്‍ നാരദമുനി നളമഹാരാജാവിനെ സന്ദര്‍ശിച്ച് ദമയന്തിയെ പറ്റി പറയുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ദമയന്തിയില്‍ അനുരക്തനായ നളന്‍ പ്രേമപരവശനായി ഉദ്യാനത്തില്‍ ഇരിക്കുന്നു.