രംഗം ഏഴ്‌:ഭൈമീഗൃഹം

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം

തിരസ്കരിണി വിദ്യയിലൂടെ ഭൈമിയുടെ അന്തഃപുരത്തിലേക്ക് നളൻ എത്തുന്നു. ഇന്ദ്രാദികളിലൊരാളെ വേൾക്കാൻ ഭൈമിയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.