രംഗം എട്ട്‌:ഇന്ദ്രാദികൾകാത്തുനില്ക്കുന്നസ്ഥലം

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം

നളൻ തിരിച്ച് ഇന്ദ്രാദികളുടെ അടുത്ത് എത്തി വിവരങ്ങൾ പറയുന്നു.