രംഗം ആറ്‌:കുണ്ഡിത്തിനടുത്ത്‌ഒരുസ്ഥലം

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം

ആറാം രംഗം. ഇതിൽ ഇന്ദ്രൻ അഗ്നി യമൻ വരുണന്മാർ നളനെ കാണുന്നു.