രംഗം അഞ്ച്‌:ദേവലോകം

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം

അഞ്ചാം രംഗം. ഇത് ദേവലോകത്ത് നടക്കുന്നു.