ഭൈമീകാമുകനല്ലോഞാനും

രാഗം: 

സാവേരി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

നളൻ

ഭൈമീകാമുകനല്ലോഞാനും; ദേവ-
സ്വാമികളേ, കരുണവേണം;
മാമിഹ നിയോഗിക്കിലാകാ, ചെന്നാൽ
കാണ്മാനും കഴിവരാ, പറവാനുമഭിമതം.

അർത്ഥം: 

സാരം: ദമയന്തിയുടെ കാമുകനാണു ഞാനും. ദേവസ്വാമികളേ, കരുണവേണം. എന്നെ നിയോഗിച്ചാൽ ഇത്‌ എങ്ങനെ സാധിക്കും ? അവളെ അവിടെ ചെന്ന്‌ ഒന്നു കാണാനോ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാനോ കഴിയുകയില്ലല്ലോ.