പാൽപൊഴിയും മൊഴി

രാഗം: 

സാവേരി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഇന്ദ്രൻ

പാൽപൊഴിയും മൊഴി ദമയന്തിയെ
കേൾപ്പതിനായ്‌ രാപ്പകൽ പോരാ;
താല്പരിയം വേൾപ്പതിനുണ്ട്‌ അതു
ചേർപ്പതിനായ്‌ നീ തുടരേണം.

അർത്ഥം: 

സാരം: സുന്ദരിയായ ദമയന്തിയെ വർണ്ണിക്കാൻ രാവും പകലും മതിയാവുകയില്ല. അവളെ വേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കു താല്പര്യമുണ്ട്‌. അതു ചേർത്തുതരുവാൻ നീ പരിശ്രമിക്കണം.