നിറയുന്നു ബഹുജനം നഗരേ

രാഗം: 

സാവേരി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

നളൻ

നിറയുന്നു ബഹുജനം നഗരേ, ഒന്നു
പറവാനും കഴിവുണ്ടോ വിജനേ?
അരുൾചെയ്തതു കേട്ടില്ലെന്നരുതേ കോപം;
ആകുന്നതിനെച്ചെയ്യാം ആവതെന്തതിലേറ്റം?

അർത്ഥം: 

സാരം: നഗരത്തിൽ ബഹുജനങ്ങൾ നിറയുന്നു. വിജനത്തിൽ ദമയന്തിയോടൊന്നു സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമോ? അരുളിചെയ്തതുകേട്ടില്ലെന്നു കോപമരുതേ. സാധിക്കുന്നതല്ലേ ചെയ്യാനൊക്കൂ. അതിൽക്കൂടുതൽ എന്തു കഴിയും?