ചലദളിഝങ്കാരം ചെവികളിലംഗാരം

രാഗം: 

ദ്വിജാവന്തി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദമയന്തി

ച.1
ചലദളിഝങ്കാരം ചെവികളിലംഗാരം,
കോകിലകൂജിതങ്ങൾ കൊടിയ കർണ്ണശൂലങ്ങൾ,
കുസുമസൗരഭം നാസാകുഹരസരസ്സൈരിഭം,
അതിദുഃഖകാരണമിന്നാരാമസഞ്ചാരണം.

അർത്ഥം: 

പദത്തിന്റെ സാരം:
പറക്കുന്ന വണ്ടുകളുടെ മുരൾച്ച ചെവികളിൽ തീക്കനലും കുയിലുകളുടെ കൂവൽ ചെവികൾക്ക്‌ ശൂലങ്ങളും പൂക്കളുടെ ഗന്ധം നാസാദ്വാരങ്ങളാകുന്ന സരസ്സിനെ ഇളക്കി മറിക്കുന്ന പോത്തും ആകുന്നു. ഈ പൂന്തോട്ടത്തിലൂടെയുള്ള നടത്തം സങ്കടകരമാണ്‌.