ഈശന്മാരെന്തു വിചാരലേശം

രാഗം: 

ഭൈരവി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദമയന്തി

ഈശന്മാരെന്തു വിചാരലേശം കൂടാതെ അതി-
നീചയോഗ്യമാരംഭിച്ചതാചാരമിപ്പോൾ?
രാജപുത്രി ഞാനിന്നൊരു രാജഭാര്യയെ-
ന്നാശയേ ധരിപ്പതിനെന്തു ക്ളേശം ദേവാനാം?

അർത്ഥം: 

സാരം: ദേവന്മാരെന്താണു ലേശവും വിചാരം കൂടാതെ അത്യന്തം നീചമായ ആചാരങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത്‌? രാജപുത്രിയായ ഞാൻ ഒരു രാജഭാര്യയാകേണ്ടവളാണെന്ന്‌ മനസ്സിലാക്കാൻ ആ ദേവന്മാർക്ക്‌ എന്തു കൊണ്ടു കഴിയുന്നില്ല ?