അമൃതമതിമധുരം

രാഗം: 

ഭൈരവി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

നളൻ

അമൃതമതിമധുരം പീയതേ, കാല-
മനിശം കളികൾകൊണ്ടു നീയതേ;
അനവധി ഗുണമനുഭൂയതേ, ചിര-
മായുരനവധി ജായതേ;
വൃന്ദാരകാധിപരിച്ചൊന്നതിലൊരുവനെ
നന്നായ്‌ വിചാരിച്ചുറച്ചിന്നേ വരിച്ചുകൊൾക.

അർത്ഥം: 

സാരം: അതിമധുരമായ അമൃതം കുടിക്കാം. എപ്പോഴും കളികൾകൊണ്ടു കാലം കഴിക്കാം. അനവധി ഗുണങ്ങൾ അനുഭവിക്കാം ആയുസ്സ്‌ വളരെയധികമുണ്ടാകും. ഇപ്പറഞ്ഞ ദേവന്മാരിൽ ഒരാളെ നന്നായി വിചാരിച്ചുറച്ച്‌ ഇന്നു തന്നെ വരിച്ചുകൊള്ളുക.