ഹാ ഹാ വിധി ദുര്‍വിപാകം

രാഗം:
ദുഃഖ ഖണ്ടാരം
താളം:
ചെമ്പട
ആട്ടക്കഥ:
ലവണാസുരവധം
കഥാപാത്രങ്ങൾ:
സീത
വിസൃഷ്ടാ തന്വംഗീം വിപിനഭുവി ഖോരേപി വിജനേ
വിലാപം വന്യാനാം വിവിധതരമാകര്‍ണ്യ ഭയദം
വിധിം സാ നിന്ദന്തീ വിവശകരുണാ വിശ്രുതഗുണാ
വിലാപം പ്രാരേഭേ വിമലചരിതാ വീരദയിതാ

ആരോടു ചൊല്ലുന്നു ഘോരം ?
വ്യൂഹം പിരിഞ്ഞ മാനെന്നപോലെ
ഹാ ഹാ ഗഹന ഗുഹതന്നിലായി
എന്നെ രക്ഷിപ്പതിന്നു ആരിഹ ഈ വിപിനേ ?
എന്തൊരു ദുരിതം ഞാന്‍ ചെയ്തതു ദൈവമേ ?

തിരശ്ശീല