ഹന്ത ഹന്ത എന്‍റെ കാന്തന്‍

രാഗം:
പുന്നഗവരാളി
താളം:
ചെമ്പട
ആട്ടക്കഥ:
ലവണാസുരവധം
കഥാപാത്രങ്ങൾ:
സീത
ഹന്ത ഹന്ത എന്‍റെ കാന്തന്‍
ഏവം ചെയ്‌വതു യോഗ്യമോ ?
ദൈവകൃത്യമെന്നറിക ദേവര ഖേദിച്ചീടൊല്ല
ദേവദേവനാകും രാമസന്നിധൌ വൈകാതെ പോക
അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ:
ലക്ഷ്മണന്‍ ദേവിയെ വന്ദിച്ച് അതീവദു:ഖിതനായി തിരിച്ച് പോകുന്നു.