ഹന്ത ബാലകാ എന്തു സന്ദേഹം

രാഗം:
മദ്ധ്യമാവതി
താളം:
ചെമ്പട 16 മാത്ര
ആട്ടക്കഥ:
ലവണാസുരവധം
കഥാപാത്രങ്ങൾ:
കുശൻ
ഹന്ത ബാലകാ എന്തു സന്ദേഹം
സൈന്ധവം തന്നെ ബന്ധിക്കനീയും