രഘുവരനാകും രാമന്‍റെ തുരഗമിതു

രാഗം:
തോടി
താളം:
ചെമ്പട
ആട്ടക്കഥ:
ലവണാസുരവധം
കഥാപാത്രങ്ങൾ:
മുനി(മാർ-താപസന്മാർ)
രഘുവരനാകും രാമന്‍റെ തുരഗമിതു
മഖവരയോഗ്യമാകുന്നു

ലഘുവല്ല ബന്ധിപ്പാനും അഘവുമതിനാല്‍ വരും
മഖഭുക്താധിപനെങ്കിലെ-ന്നാലുമഹോനൂനം