രംഗം 9 മഥുരയ്ക്ക് സമീപം

ശത്രുഘ്നൻ ലവണാസുരനെ പോരിനു വിളിച്ച് മാറുന്നു.