രംഗം 8 വാല്മീകിയുടെ ആശ്രമം

വാത്മീകിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ വസിക്കുന്ന കാലത്ത് സീത പ്രസവിക്കുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് ലവനെന്നും കുശനെന്നും നാമകരണം ചെയ്യുന്നു.