രംഗം 6 വനമാര്‍ഗ്ഗം

ലക്ഷ്മണൻ ഗഭീരാക്ഷൻ എന്നൊരു കാട്ടുവാസിയും ആയി ഏറ്റുമുട്ടി ഗഭീരാക്ഷനെ തോല്പിക്കുന്നു.