രംഗം 5 വനം

ആട്ടക്കഥ:
ലവണാസുരവധം
ലക്ഷ്മണൻ തിരിച്ച് പോയ ശേഷം വിലപിക്കുന്ന സീതയുടെ സമീപം വാൽമീകി മഹർഷി എത്തി സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു.