രംഗം 4 വനം

ആട്ടക്കഥ:
ലവണാസുരവധം
ലക്ഷ്മണൻ സീതയെ വനത്തിലുപേക്ഷിക്കുന്നു.