രംഗം 11 അയോദ്ധ്യ

ലവണാസുരനെ വധിച്ച് വന്ന ശത്രുഘ്നനോട് അശ്വമേധയാഗം ചെയ്യാൻ ആശയുണ്ട് തനിയ്ക്ക് എന്നും കുതിരയുടെ പിന്നാലെ ശത്രുഘ്നൻ പോകണം എന്നും പറയുന്നു.