രംഗം 10 മധുര യുദ്ധഭൂമി

ശത്രുഘ്നനും ലവണാസുരനുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. യുദ്ധാവസാനം ലവണാസുരൻ വധിക്കപ്പെടുന്നു