രംഗം 1 അയോദ്ധ്യ

ആട്ടക്കഥ: 

ലവണാസുരവധം

കാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന മുനിപത്നിമാരെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം സീത രാമനെ അറിയിക്കുന്നു.