മൃത്യുവൊടു കൂടുമെട

രാഗം:
ഘണ്ടാരം
താളം:
അടന്ത
ആട്ടക്കഥ:
ലവണാസുരവധം
കഥാപാത്രങ്ങൾ:
ശത്രുഘ്നൻ
മൃത്യുവൊടു കൂടുമെട മൂര്‍ത്തിയുമടുത്താല്‍
പണ്ടു ദശകണ്ഠനുടെ കണ്ഠമതുപോലെ
ഖണ്ടിച്ചിടും ഝടിതി നിന്നുടയ കണ്ഠം