മാമുനീന്ദ്ര തേ പാദാബ്ജം

രാഗം:
മലഹരി
താളം:
പഞ്ചാരി
ആട്ടക്കഥ:
ലവണാസുരവധം
കഥാപാത്രങ്ങൾ:
ശ്രീരാമൻ
ഇത്ഥം വിക്രമചേഷ്ടിതം സ്വസുതയോര്‍വിജ്ഞാതയാ സീതയാ
ചിത്തേ ധ്വാന്തമപോഹിതും സമുദഭൂല്‍ ശ്രീരാമചന്ദ്രസ്മൃതിഃ
താവന്നാരദവാക്യതോ മുനിഗിരാ സർവാംശ്ച സംജീവയന്‍
നത്വാ തസ്യ പാദാരവിന്ദമവദദ്വാചം രഘൂണാം പതിഃ

മാമുനീന്ദ്ര തേ പാദാബ്ജം ആനതോസ്മ്യഹം
ആഗമാന്തവേദിയായ യോഗിനാഥ ദര്‍ശനേന

ഭാഗതേയമാഗതം മേ വാഗധീശതുല്യ ധീമന്‍