മധുസുതഹനനത്തിനധുനാ

രാഗം:
തോടി
താളം:
അടന്ത
ആട്ടക്കഥ:
ലവണാസുരവധം
കഥാപാത്രങ്ങൾ:
ശ്രീരാമൻ
മധുസുതഹനനത്തിനധുനാ പോക ബാലക
മഥുരാപുരനായകനായി വാഴുക നീയും

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ:
ലവണാസുരനെ വധിക്കാനായി ശ്രീരാമന്‍, ശത്രുഘ്നനെ അനുഗ്രഹിച്ച് മഥുരയിലേക്ക് യാത്രയാക്കുന്നു.

തിരശ്ശീല