ബാലകന്മാരോടു മേളിച്ചു ഞങ്ങളും

രാഗം:
കാമോദരി
താളം:
അടന്ത 14 മാത്ര
ആട്ടക്കഥ:
ലവണാസുരവധം
കഥാപാത്രങ്ങൾ:
ലവൻ
ബാലകന്മാരോടു മേളിച്ചു ഞങ്ങളും
ലീലാചെയ്വാനധുനാ അധുനാ വന-

വനജാലങ്ങള്‍ കണ്ടു (കണ്ടു ) വരുന്നുണ്ടു മാതാവേ
കാലം കളഞ്ഞീടാതെ കളഞ്ഞീടാതെ