ബന്ധമെന്തു നിന്നോടെനിക്കിന്നു

രാഗം:
ആഹരി
താളം:
ചെമ്പട
ആട്ടക്കഥ:
ലവണാസുരവധം
കഥാപാത്രങ്ങൾ:
മണ്ണാൻ
ബന്ധമെന്തു നിന്നോടെനി-
ക്കിന്നു ദുര്‍ഭഗേ – നിന്‍റെ –

(കാലം താഴ്ത്തി ) *
ചന്തം കൊണ്ടുപോയാലും നീ

(പഴയ കാലം )
ശാഠൃം ചൊല്ലാതെ
അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ:
നിന്റെ ചന്തം കൊണ്ട് – വിസ്തരിക്കാം.