പ്രസവസമയം വന്നു സപദി

രാഗം:
കാനക്കുറുഞി
താളം:
ചെമ്പട
ആട്ടക്കഥ:
ലവണാസുരവധം
കഥാപാത്രങ്ങൾ:
സീത
അഥാഭിഷിക്തസ്സ തു ശത്രുജേതാ
വാത്മീകജാതാശ്രമമാശു ഗത്വാ
നിശാനിവാസായ തദാ ന്യവാത്സീത്
പ്രസൂതികാലോഥ ബഭൂവ ദേവ്യാഃ

പ്രസവസമയം വന്നു സപദി സഞ്ജാതം
വസുമതിദേവീ പരിപാലയ മാം

സുകൃതവൈഭവാല്‍ സുതജനനവും
സുലഭാമാക്കേണം സുമതേ രാഘവ