പോരും പോരുമിതു വീരവാദം

രാഗം:
വേകട (ബേകട)
താളം:
അടന്ത
ആട്ടക്കഥ:
ലവണാസുരവധം
കഥാപാത്രങ്ങൾ:
ലവൻ
പോരും പോരുമിതു വീരവാദം തവ
ഘോരമായ പരിഭവമനുഭവിച്ചീടും