പോക പോക ഭവാന്‍ പുരം പ്രതി

രാഗം:
കേദാരഗൌഡം
താളം:
ത്രിപുട
ആട്ടക്കഥ:
ലവണാസുരവധം
കഥാപാത്രങ്ങൾ:
കുശൻ
ലവൻ
പോക പോക ഭവാന്‍ പുരം പ്രതി
പോക പോക ഭവാന്‍

പാകവാക്കുരചെയ്തീടുന്നതും
ഏകാവീര്യനു യോഗ്യമോ ?

ഇഷ്ഠരായ കനിഷ്ഠരും ശര-
വൃഷ്ടി നിര്‍ജ്ജിതരായതും

കഷ്ടമല്ലയോ കണ്ടു ഞങ്ങളോ-
ടിഷ്ടവാക്കുരചെയ് വതും

നിര്‍ണ്ണയം തവ ദുര്‍ന്നയം
പെരുതായി വന്നിതു ഭൂപതേ

വര്‍ണ്ണയേദ്യദി കര്‍ണ്ണശൂലമായ്
വന്നിടും ദൃഠമേവതേ
അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ:
സാരംഗം – അടന്ത യിലും പതിവുണ്ട്.