നല്ലതിനല്ലെടാ ചൊല്ലുന്നു ദുര്‍മ്മതേ

രാഗം:
ഘണ്ടാരം
താളം:
അടന്ത
ആട്ടക്കഥ:
ലവണാസുരവധം
കഥാപാത്രങ്ങൾ:
ശത്രുഘ്നൻ
നല്ലതിനല്ലെടാ ചൊല്ലുന്നു ദുര്‍മ്മതേ
മാര്‍ഗ്ഗണജാലമനര്‍ഗ്ഗളമേല്‍ക്കുമ്പോള്‍

മാർഗ്ഗവുമില്ലെടാ നിര്‍ഗ്ഗമിച്ചീടുവാന്‍
സ്വര്‍ഗ്ഗതനെങ്കിലും ദുര്‍ഗ്ഗതനായിടും

നിര്‍ഗ്ഗതലോചനനാകുമേടാ കേള്‍