ദീനഭാവത്തിനു കാരണമെന്തു തേ

രാഗം:
പുന്നഗവരാളി
താളം:
ചെമ്പട
ആട്ടക്കഥ:
ലവണാസുരവധം
കഥാപാത്രങ്ങൾ:
സീത
ദീനഭാവത്തിനു കാരണമെന്തു തേ
മാനസേമോദം വളരുന്ന കാലേ
ധന്യശീലരെക്കണ്ടു താമസംകൂടാതെ
മാനവാരിധേ നാം പോകാം സാകേതേ