ദാശരഥിയുടയവാജിയെ

രാഗം:
സുരുട്ടി
താളം:
ചെമ്പട
ആട്ടക്കഥ:
ലവണാസുരവധം
കഥാപാത്രങ്ങൾ:
ശത്രുഘ്നൻ
ദാശരഥിയുടയവാജിയെ ബന്ധിപ്പതി –
നാശയെന്തു തവ കീശകൃത്യമിതു

പോക്കുമെന്നതോര്‍ക്ക-കരുതിനില്‍ക്ക
ഹൃദി ധരിക്ക-സമരമേല്‍ക്ക