ജാനകീ നിന്നെയും വഞ്ചിപ്പതിന്നു മാം

രാഗം:
പുന്നഗവരാളി
താളം:
ചെമ്പട
ആട്ടക്കഥ:
ലവണാസുരവധം
കഥാപാത്രങ്ങൾ:
ലക്ഷ്മണൻ
ജാനകീ നിന്നെയും വഞ്ചിപ്പതിന്നു മാം
മാനവപുംഗവനിന്നരുള്‍ചെയ്തു
ഭാനുകുലാധിപന്‍ ലോകാപവാദത്താല്‍
കാനനസീമനി കൈവെടിഞ്ഞുനിന്നെ