ജലരുഹലോചന ജയജയ രാമ

രാഗം:
പൊറനീര
താളം:
ചെമ്പട
ആട്ടക്കഥ:
ലവണാസുരവധം
കഥാപാത്രങ്ങൾ:
വാത്മീകി
ജലരുഹലോചന ജയജയ രാമ
ജലനിധിബന്ധന ജഗദേകബന്ധോ
സംഗരഭൂമിയില്‍ സാമ്പ്രതം ജയിച്ചതും
അംഗജരിവര്‍ നിന്‍റെ സംഗതരായി

ഭംഗിയോടിവരോടും അംഗനാമണിയോടും
മംഗലം വാഴ്ക മംഗലമൂര്‍ത്തേ

കമലനാഭ നിന്‍റെ കമനീയാമിവള്‍
കമലാലയയെന്നുമറിഞ്ഞേന്‍ മുന്നം

അമലചരിതങ്ങള്‍ അമൃതമധുരതരം
അമിതം വിളങ്ങുന്നു സകലഭുവനേ

തിരശ്ശീല

ലവണാസുരവധം സമാപ്തം